• slider-image

Volgende wedstrijden

 • 01/01/1970 -
 • 01/01/1970 -

Clubcharter

KVCM is een volleybalclub waar iedereen op zijn eigen niveau kan volleyballen. Wij trachten een gebalanceerde opleiding te bieden aan alle jeugdspelers, en dit voornamelijk onder leiding van gediplomeerde trainers.

We leven in een maatschappij waarin steeds hogere eisen gesteld worden aan opgroeiende kinderen en jongeren. Ook ouders zijn steeds kritischer ten aanzien van hun kind(eren) en stellen hogere eisen. Net daarom is het belangrijk dat er duidelijkheid heerst over de regels en afspraken binnen onze club. Van alle leden en ouders/voogden wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze regels en afspraken. Ook verwachten wij dat je altijd en overal respect toont voor de club en zijn enthousiaste trainers.

Door zijn jaarlijkse aansluiting verklaart elk lid zich akkoord met onderstaand clubcharter.


Algemeen: de clubvisie

Bij KVCM is iedereen welkom, op voorwaard dat je over de juiste ‘volleybalattitudes’ beschikt. De wil om bij te leren, het enthousiast en intensief deelnemen aan zowel trainingen, wedstrijden als tornooien zijn onontbeerlijk.

Alle spelers en speelsters krijgen optimale kansen om hun talenten op gebied van volleybal uit te breiden en aan te scherpen. Dit alles staat in functie van ieders mogelijkheden en ambitie. Tijdens wedstrijden en/of tornooien trachten we voldoende spelgelegenheid te creëren voor iedere speler. Een daaraan ondergeschikte doelstelling is het behalen van een zo goed mogelijk resultaat. Spelplezier en spelgelegenheid blijven uiteraard het allerbelangrijkste voor al onze jeugdploegen.

Talentvolle jongeren worden gestimuleerd om hun talenten verder te ontwikkelen. Onze jeugdopleiding geeft jeugdspelers met potentieel kansen om bij seniorenploegen ervaring op te doen, zowel tijdens trainingen als wedstrijden.

In het tussenseizoen worden de jeugdploegen zodanig samengesteld dat iedereen een maximum aan speelkansen en talentontwikkeling krijgt. Hou er rekening mee dat dit niet automatisch de categorie is waartoe de speler behoort op basis van zijn leeftijd.

Bij bekerwedstrijden kiest de club resoluut voor resultaat. Dit betekent dat de trainer de technische kwaliteiten van zijn ploeg laat primeren in zijn beslissingen. Het is dus mogelijk dat spelers die tijdens de competitie in een hogere categorie spelen dan dewelke volgens hun leeftijd aangeraden wordt, toch bekerwedstrijden spelen bij de lagere leeftijdscategorie.


Algemene gedragscode

 1. Elk lid, ouder en/of voogd verklaart op de hoogte te zijn van de gedragscodes, regels en afspraken. Hiervan op de hoogte zijn, betekent tevens zich ernaar schikken.
 2. Elk lid betaalt tijdig zijn lidgeld (zie fiche “lidgelden”).
 3. Elk lid respecteert het materiaal en de accommodatie die ter beschikking gesteld worden. Per ploeg wordt tevens een beurtrol opgesteld om de kleedkamers en de sportzaal proper te houden.
 4. Ieder lid engageert zich om tijdens zoveel mogelijk extra-sportieve activiteiten aanwezig te zijn. Op die manier toon je een warm hart ten aanzien van de club en hou je het imago van de club ten aanzien van anderen hoog. Tevens draag je zodoende een steentje bij aan het financieel ondersteunen van de club.
 5. Afwezigheid tijdens een activiteit (training, wedstrijd, clubevenement…) wordt tijdig en persoonlijk gemeld aan de trainer.
 6. De jeugd- en reservewedstrijden worden geleid door clubscheidsrechters. De beperkte groep van vaste jeugdscheidsrechters kan evenwel niet alle wedstrijden leiden. Daarom kan elk lid gevraagd worden om minstens 1x per jaar een jeugd- of reservewedstrijd te leiden. Men zal tijdig op de hoogte gebracht worden wanneer men een wedstrijd moet fluiten.
 7. Alcohol en tabak worden tijdens clubactiviteiten verboden aan leden jonger dan 16 jaar. Binnen de gehele accommodatie geldt er een algemeen rookverbod.
 8. Bezit, gebruik en dealen van drugs wordt niet getolereerd. Bij KVCM is een nultolerantie van toepassing! Een overtreding van deze gedragsregel kan leiden tot het uitsluiten van het lid uit onze club.


Spelerscode

 1. Elk lid neemt op regelmatige basis deel aan de trainingen en wedstrijden. Wij verwachten dat leden minstens 80% van de trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, zal de trainer het betreffende lid en zijn/haar ouders vragen naar de reden van de regelmatige afwezigheid. Elke speler levert voldoende inspanningen om deel te nemen aan de trainingen en wedstrijden. Examenperiodes krijgen uiteraard voorrang, maar neem tijdens deze periodes ook voldoende tijd voor ontspanning, bijvoorbeeld door het deelnemen aan een training.
 2. De trainer wordt voorafgaand de training of wedstrijd ingelicht over eventuele kwetsuren. Taping en verzorging gebeuren voorafgaand de training/wedstrijd. In samenspraak met de trainer kan besloten worden om met een aangepast programma deel te nemen aan de training/wedstrijd.
 3. Iedereen is minstens vijf minuten voor aanvang van de training aanwezig in de zaal. Bij wedstrijden zijn de spelers 45 minuten op voorhand aanwezig in de sporthal. De trainer kan en mag laatkomers op gepaste wijze ‘straffen’.
 4. Elke speler neemt naar best vermogen deel aan de trainingen en wedstrijden. De wil om bij te leren is het allerbelangrijkste. Negatieve emotionele reacties ten aanzien van andere spelers en/of de trainer worden niet getolereerd!
 5. Niemand verlaat de training zonder de toestemming van de trainer.
 6. Het toezicht van de trainer start 15 minuten voor aanvang van de training en eindigt 15 minuten na de training. Voor of na dit tijdstip ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.
 7. Het dragen van juwelen is verboden tijdens trainingen en wedstrijden. Denk er aan dat je niet verzekerd bent tegen eventuele ongevallen!
 8. Volleybal is een ploegsport waarbij teamspirit voorop staat. Toon dus met andere woorden respect voor elkaar en moedig elkaar aan.
 9. Deze teamspirit wordt voor een groot deel opgebouwd in de kleedkamer. Vandaar dat douchen verplicht is na iedere training en/of wedstrijd!
  Aanvullende spelerscodes tijdens wedstrijden
 10. Elke speler is verantwoordelijk voor zijn/haar wedstrijduitrusting die door de club en sponsor ter beschikking gesteld wordt. Deze uitrusting wordt enkel tijdens wedstrijden en/of tornooien gedragen! Elke speler en ploeg presenteert zich voor, tijdens en na de wedstrijd in de clubtraining. Ook bij uitzonderlijke gelegenheden (bv. huldigingen) presenteert de ploeg zich op deze manier.
 11. De opwarming gebeurt als ploeg, gezamenlijk onder leiding van de kapitein.
 12. De coach beslist wie speelt. Dit beslist hij/zij op basis van inzet en aanwezigheid op training, sportieve ingesteldheid en spelinzet tijdens de wedstrijd.
 13. Spelers die niet starten aan een wedstrijd staan steeds paraat om een andere speler te vervangen. Zij houden zich warm en moedigen elkaar aan. Bij een time-out luistert iedereen aandachtig en verzamelt iedereen rond de coach.
 14. Niemand geeft kritiek op ploegmaats, trainers, tegenstanders, scheidsrechters of andere personen. Alleen de kapitein mag de scheidsrechter/andere officiëlen op een beleefde manier aanspreken.
 15. Na elke wedstrijd schudt iedereen de hand van de tegenstander en de scheidsrechter.


Trainerscode

 1. De trainer ziet erop toe dat de spelerscode gerespecteerd wordt door spelers en ouders. De trainer kan en mag de spelers/ouders aanspreken op het niet naleven van de code.
 2. De trainer bereidt zijn trainingen op een degelijke manier voor, aangepast aan de specifieke noden en behoeften van de ploeg, en steunend op de ontwikkelingslijnen die vooropgesteld worden door de hoofdtrainer en de club.
 3. De trainer is 15 minuten voor aanvang van de training en 15 minuten na de training aanwezig voor de opvang van de spelers. Indien dit uitzonderlijk niet lukt, spreekt de trainer een verantwoordelijke ouder aan om het toezicht te doen.
 4. Indien een training niet kan doorgaan, verwittigt de trainer de spelers en de ouders tijdig.
 5. De trainer houdt ouders en spelers op de hoogte van wedstrijden en trainingen. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail. Geef dus altijd het juiste e-mailadres door aan de trainer!
 6. De trainer motiveert de spelers.
 7. De trainer houdt de aan- en afwezigheden van de spelers bij en spreekt ouders en spelers aan indien de aanwezigheid minder als 80% bedraagt.
 8. De trainer kan in samenspraak met de spelers ploegactiviteiten organiseren die de teamspirit ten goede komen.
 9. De trainer van jeugdspelers is beschikbaar voor een gesprek. Passende momenten worden onderling besproken, bijvoorbeeld voor of na een training.
 10. De trainer neemt deel aan trainersbijeenkomsten en staat open voor bijscholingen.


Ouderscode

 1. Zorg dat het kind tijdig aanwezig is bij trainingen en/of wedstrijden en dat zijn/haar uitrusting volledig in orde is.
 2. Toon belangstelling voor de sport die uw kind beoefent, en kom uw kind regelmatig aanmoedigen.
 3. Zie volleybal niet als een handige vorm van kinderopvang.
 4. Leg geen overdreven druk op de schouders van uw kind, maar stimuleer uw kind om zijn talent te ontwikkelen en tegelijk plezier te beleven.
 5. Applaudisseer voor knap spel, zowel van de eigen ploeg als van de tegenstander.
 6. Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en de coach.
 7. Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken in verband met spelgelegenheid, praat er dan over met de trainer/coach. Doe dit niet meteen na de wedstrijd, maar maak een afspraak.
 8. Kijk niet enkel naar de score/uitslag. Bekijk de geleverde inspanningen en de vooruitgang die uw kind boekt. Blijf steeds positief.


Bestuurscode

Het bestuur van KVCM gaat de uitdaging aan om de club en zijn/haar spelers naar best vermogen te laten ontwikkelen.

Leden, ouders, supporters en tegenstanders kunnen met elke klacht terecht bij het bestuur. Voorwaarde is wel dat er eerst verhaal gehaald wordt bij de trainer en/of ploegverantwoordelijke.

Indien dit geen soelaas brengt, tracht het bestuur steeds tot een oplossing te komen, ongeacht het probleem.


Privacy

 1. KVCM is volledig inorde betreft de privacy wetgeving (GDPR). Alle persoonsgegevens van de leden worden beschermd conform deze wetgeving.
 2. Voor publicatie van persoonsgegevens op kanalen van de club wordt steeds de toestemming van het lid en/of de ouders gevraagd. Algemene ploegfoto’s mogen conform de wetgeving altijd
 3. Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die door leden in persoonlijke naam wordt verspreid.